Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Το νερό της Παναγιάς


Την ημέρα της Νέας Σελήνης θα βάλεις ένα ρόδο της Ιεριχούς σε ένα τσίγκινο πιατάκι με αγιασμό ώστε να ανοίξει. Έπειτα καθημερινά θα συμπληρώνεις με νερό αν χρειαστεί μέχρι να συμπληρωθούν 7 ημέρες, μετά το βάζεις σε ένα μπουκαλάκι το οποίο θα ξαστρίσεις για τρεις βραδιές. Από το νερό αυτό μπορείς να κρατήσεις ένα μέρος του ξεχωριστά για κάποια άλλη στιγμή. Να ξαστρίσεις για παράδειγμα το μισό.

Τα λόγια του μελετήματός του:

Έρημη ψυχή, στις ερημιές κει που γυρνάς
φερε μου όσα ποθώ, δώρα από κει που πας
νερό σου έδωκα να πιεις, να ομορφοανθίσεις
το κοίταμα της Παναγιάς εσύ να με προικίσεις.

Το νερό της Παναγιάς το δίνει μια φορά ένα ρόδο (πάντα στο άνοιγμά του) -μετά πρέπει να βρεις άλλο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα το παρατήσεις ή θα το πετάξεις.

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Φυλαχτό για τα αγαπημένα σου πρόσωπα


Ένα απλό στη διαδικασία αλλά πολύ δυνατό φυλαχτό που μπορείς να φτιάξεις για τα αγαπημένα σου πρόσωπα όταν νιώθεις πως κινδυνεύουν από κάτι είναι το εξής.

Σε ένα μικρό κομμάτι πάπυρο γράψε το ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία γέννησης του ατόμου.
Σε ένα λευκό κερί χάραξε (με φορά από τη βάση προς το φυτίλι) το όνομά του, άλειψέ το με το πάτημα της Παναγιάς και άναψέ το. Τοποθέτησε το κερί σε ένα μικρό πιατάκι και από κάτω βάλε τον πάπυρο με το όνομα.

Άναψε κίτρινο λιβάνι στο καρβουνάκι και μόλις αρχίζει να βγάζει καπνό, διάβασε τον ψαλμό 106 επτά φορές: 

Αινείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός· διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Τις δύναται να κηρύξη τα κραταιά έργα του Κυρίου, να κάμη ακουστάς πάσας τας αινέσεις αυτού;
Μακάριοι οι φυλάττοντες κρίσιν, οι πράττοντες δικαιοσύνην εν παντί καιρώ. Μνήσθητί μου, Κύριε, εν τη ευμενεία τη προς τον λαόν σου· επισκέφθητί με εν τη σωτηρία σου·
διά να βλέπω το καλόν των εκλεκτών σου, διά να ευφραίνωμαι εν τη ευφροσύνη του έθνους σου, διά να καυχώμαι μετά της κληρονομίας σου.
Ημαρτήσαμεν μετά των πατέρων ημών· ηνομήσαμεν, ησεβήσαμεν.
Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτω δεν ενόησαν τα θαυμάσιά σου· δεν ενεθυμήθησαν το πλήθος του ελέους σου, και σε παρώργισαν εν τη θαλάσση, εν τη Ερυθρά θαλάσση.
Και όμως έσωσεν αυτούς διά το όνομα αυτού, διά να κάμη γνωστά τα κραταιά έργα αυτού.
Και επετίμησε την Ερυθράν θάλασσαν, και εξηράνθη· και διεβίβασεν αυτούς διά των αβύσσων ως δι' ερήμου·
και έσωσεν αυτούς εκ της χειρός του μισούντος αυτούς, και ελύτρωσεν αυτούς εκ της χειρός του εχθρού.
Και τα ύδατα κατεκάλυψαν τους εχθρούς αυτών· δεν απελείφθη ουδέ εις εξ αυτών.
Τότε επίστευσαν εις τους λόγους αυτού· έψαλαν την αίνεσιν αυτού.
Πλην ταχέως ελησμόνησαν τα έργα αυτού· δεν περιέμειναν την βουλήν αυτού· Αλλ' επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμω, και επείρασαν τον Θεόν εν τη ανύδρω.
Και έδωκεν εις αυτούς την αίτησιν αυτών· απέστειλεν όμως εις αυτούς νόσον θανατηφόρον.
Εφθόνησαν έτι τον Μωϋσήν εν τω στρατοπέδω και τον Ααρών τον άγιον του Κυρίου.
Η γη ήνοιξε και κατέπιε τον Δαθάν, και εσκέπασε την συναγωγήν του Αβειρών·
και πυρ εξήφθη εν τη συναγωγή αυτών· η φλόξ κατέκαυσε τους ασεβείς.
Κατεσκεύασαν μόσχον εν Χωρήβ, και προσεκύνησαν το χωνευτόν·
και μετήλλαξαν την δόξαν αυτών εις ομοίωμα βοός τρώγοντος χόρτον.
Ελησμόνησαν τον Θεόν τον σωτήρα αυτών τον ποιήσαντα μεγαλεία εν Αιγύπτω,
θαυμάσια εν γη Χαμ, φοβερά εν τη Ερυθρά θαλάσση.
Και είπε να εξολοθρεύση αυτούς, αν ο Μωϋσής ο εκλεκτός αυτού δεν ίστατο εν τη θραύσει ενώπιον αυτού, διά να αποστρέψη την οργήν αυτού, ώστε να μη αφανίση αυτούς.
Κατεφρόνησαν έτι την γην την επιθυμητήν· δεν επίστευσαν εις τον λόγον αυτού·
και εγόγγυσαν εν ταις σκηναίς αυτών· δεν εισήκουσαν της φωνής του Κυρίου.
Διά τούτο εσήκωσε την χείρα αυτού κατ' αυτών, διά να καταστρέψη αυτούς εν τη ερήμω.
και να στρέψη το σπέρμα αυτών μεταξύ των εθνών και να διασκορπίση αυτούς εις τους τόπους.
Και προσεκολλήθησαν εις τον Βέελ-φεγώρ, και έφαγον θυσίας νεκρών·
και παρώξυναν αυτόν εν τοις έργοις αυτών, ώστε εφώρμησεν επ' αυτούς η πληγή.
Αλλά σταθείς ο Φινεές έκαμε κρίσιν· και η πληγή έπαυσε·
και ελογίσθη εις αυτόν διά δικαιοσύνην, εις γενεάν και γενεάν έως αιώνος.
Και παρώξυναν αυτόν εν τοις ύδασι της αντιλογίας, και έπαθε κακώς ο Μωϋσής δι' αυτούς·
διότι παρώργισαν το πνεύμα αυτού, ώστε ελάλησεν αστοχάστως διά των χειλέων αυτού.
Δεν εξωλόθρευσαν τα έθνη τα οποία ο Κύριος προσέταξεν εις αυτούς·
αλλ' εσμίχθησαν μετά των εθνών και έμαθον τα έργα αυτών·
και ελάτρευσαν τα γλυπτά αυτών, τα οποία έγειναν παγίς εις αυτούς·
και εθυσίασαν τους υιούς αυτών και τας θυγατέρας αυτών εις τα δαιμόνια·
Και έχυσαν αίμα αθώον, το αίμα των υιών αυτών και των θυγατέρων αυτών τους οποίους εθυσίασαν εις τα γλυπτά της Χαναάν· και εμιάνθη η γη εξ αιμάτων.
Και εμολύνθησαν με τα έργα αυτών, και επόρνευσαν με τας πράξεις αυτών.
Διά τούτο η οργή του Κυρίου εξήφθη κατά του λαού αυτού, και εβδελύχθη την κληρονομίαν αυτού,
Και παρέδωκεν αυτούς εις τας χείρας των εθνών· και εκυρίευσαν αυτούς οι μισούντες αυτούς.
Και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών, και εταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών.
Πολλάκις ελύτρωσεν αυτούς, αλλ' αυτοί παρώργισαν αυτόν με τας βουλάς αυτών· διό εταπεινώθησαν διά την ανομίαν αυτών.
Πλην επέβλεψεν επί την θλίψιν αυτών, ότε ήκουσε την κραυγήν αυτών·
και ενεθυμήθη την προς αυτούς διαθήκην αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελέους αυτού.
Και έκαμεν αυτούς να εύρωσιν έλεος ενώπιον πάντων των αιχμαλωτισάντων αυτούς. 
Σώσον ημάς, Κύριε ο Θεός ημών, και συνάγαγε ημάς από των εθνών, διά να δοξολογώμεν το όνομά σου το άγιον και να καυχώμεθα εις την αίνεσίν σου.
Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και έως του αιώνος· και ας λέγη πας ο λαός, Αμήν. Αλληλούϊα.

Μόλις το διαβάσεις άσε το κερί να καεί τελείως. Τα υπολείμματα απ'το κερί μαζί με τον πάπυρο τύλιξέ τα σε ένα λευκό ύφασμα μαζί με ρίζα αγγελικής, αποξηραμένο βασιλικό, καστανή ζάχαρη και ροδοπέταλα. Αυτό το πουγγάκι δέστο καλά για να μην ανοίξει και δώστο να το έχει πάντα μαζί του, αλλιώς κρύψτο κάτω απ'το στρώμα του.