Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Δευτερονόμιον: προσευχές για αφθονία

Για να προσελκύσεις χρήματα, διάβασε τους στίχους 14:25-26 απ'το Δευτερονόμιον: 

Καὶ ἀποδώσῃ αὐτὰ ἀργυρίου καὶ λήψῃ τὸ ἀργύριον ἐν ταῖς χερσί σου καὶ πορεύσῃ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂνἐκλέξηται Κύριος ὁ Θεός σου αὐτόν, θα πωλήσης αυτά, θα πάρης το αντίτιμον αυτών εις τα χέρια σου και θα μεταβής στον τόπον, τον οποίον εξέλεξε Κυριος ο Θεός σου. καὶ δώσεις ἀργύριον ἐπὶ παντός, οὗ ἂνἐπιθυμῇ ἡ ψυχή σου, ἐπὶ βουσὶν ἢ ἐπὶ προβάτοις, ἐπ᾿ οἴνῳ ἢ ἐπὶ σίκερα ἢ ἐπὶ παντός, οὗ ἂν ἐπιθυμῇ ἡ ψυχή σου, καὶ φαγῇ ἐκεῖ ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου καὶ εὐφρανθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου. Εκεί δύνασαι να δαπανήσης αυτά τα χρήματα και να αγοράσης ο,τι η ψυχή σου επιθυμεί να προσφέρης προς τον Θεόν, βόδια, πρόβατα, οίνον, οινοπνευματώδη ποτά και ο,τι άλλο επιθυμείς. Εκεί δε ενώπιον Κυρίου του Θεού σου θα φάγης και θα ευφρανθής συ και η οικογένειά σου.

Διάβασε τους στίχους 15:8 απ’το Δευτερονόμιον, για να προσελκύσεις την αφθονία, αλλά και να εξασφαλίσεις ότι θα σου δώσουν ένα δάνειο που χρειάζεσαι: 

Ανοίγων ἀνοίξεις τὰς χεῖράς σου αὐτῷ καὶ δάνειον δανειεῖς αὐτῷ ὅσον ἐπιδέεται, καθότι ἐνδεεῖται. Αλλά πλούσια θα ανοίξης τα χέρια σου προς αυτόν. Θα του προσφέρης και θα του δανείσης όσον και ο,τι του χρειάζεται, αφού ευρίσκεται εις ανάγκην.


Τα διαβάζετε με ή χωρίς κάποιο θυμίαμα χρημάτων ή πράσινο κερί/μελισσοκέρι αναμμένο.


Μην ξεχάσετε όταν σαν έρθουν τα χρήματα να δώσετε σε κάποιον που έχει ανάγκη, όπως και πρέπει να κάνουμε σε όλες τις εργασίες για χρήματα. Για να μην σας πω ότι πρέπει να δίνουμε και πριν και μετα!!...θα του προσφέρης και θα του δανείσης όσον και ο,τι του χρειάζεται, αφού ευρίσκεται εις ανάγκην. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου