Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Το ευλογημένο νερό

Το χρησιμοποιούμε όπως και τον αγιασμό. Παίρνουμε ένα ποτήρι νερό και διαβάζουμε τον ψαλμό 23 με τέτοιο τρόπο ώστε η ανάσα μας να πέφτει πάνω του. Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει.
εἰς τόπον χλόης ἐκεῖ με κατεσκήνωσεν, ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέ με, τὴν ψυχήν μου ἐπέστρεψεν. ὡδήγησέ με ἐπὶ τρίβους δικαιοσύνης ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 
ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ μετ' ἐμοῦ εἶ· ἡ ῥάβδος σου καὶ ἡ βακτηρία σου, αὐταί με παρεκάλεσαν. ἡτοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν ἐξ ἐναντίας τῶν θλιβόντων με· ἐλίπανας ἐν ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου, καὶ τὸ ποτήριόν σου μεθύσκον με ὡσεὶ κράτιστον.
καὶ τὸ ἔλεός σου καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καὶ τὸ κατοικεῖν με ἐν οἴκῳ Κυρίου εἰς μακρότητα ἡμερῶν.

Αν θέλουμε προσθέτουμε μια τσιμπιά καθαγιασμένο αλάτι.
Χρησιμοποιείται επισης σε εργασίες για ευλογία, καθαρισμό και λυσίματα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου