Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Πλανητικές προσευχές

Διαβάζουμε την αντίστοιχη προσευχή κάθε μέρας πρωτού ξεκινήσουμε μια μαγική εργασία.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΗΛΙΟΥ (ΚΥΡΙΑΚΗ) 

Βασιλεύ των βασιλευόντων και κύριε των κυριευόντων, η υπεράρχιος φύσις, δύναμις αέναε, φώς ακατανόητον, φώς άπειρον, ο μόνος πλουσιοπάροχος ο χορηγός του ελέους, επίσκεψε ημάς δια της χάριτος και ευεργεσίας, όπως τον παρόντα πλανήτην τον Ήλιον, ινά δυνήθωμεν υποτάξει και κατασχείν αυτού την ενέργειαν, ορκίζωσε Ήλιε άψαυστε, ακατέργαστε, ημεροφεγγή, εις τον χρονικόν σου κύκλον και εις τας τέσσερας σου καιρούς και εις την οδόν σου και εις τας ακτίνας σου και εις τας πτέρυγάς σου και εις τας ενέργειας σου και εις τα ονόματα σου ταύτα: 

ΓΛΙΒΙΩΔ, ΑΝΤΙΚΟΝ, ΛΙΘΕΤΙΟΥΔ, ΑΧΡΙΠΑΛ, ΕΛΒΙΟΥΛ, ΑΥΤΙΟΥΡ, ΝΤΟΙΟΥΛΙΟΣΗΜ, ΟΩΓΗΝ, ΓΑΔΑΣΩΡ, ΤΟΥΑΔΑΡΑΦ, ΗΝΩΑΝ, εις ταύτα τα ονόματα ορκίζω σε μη παρακούσεις μου, αλλά δια της χάριτος της σης, συνέργησον είς ταύτην την δουλείαν… (λέμε τι θέλουμε να κάνουμε). 
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΕΛΗΝΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ) 

Δέσποτα Κύριε, ο δεσπόζων ζώντων τε και νεκρών, ο εν σοφία κατασκευάσας τον άνθρωπον, ίνα δεσπόζη των υπό σου γενομένων κτισμάτων εν οσιότητι και συνέσει, συνέργησόν μοι, ίνα δυνηθώ ο δούλος σου χάριν λάβειν και υποτάξαι τον πλανήτην την Σελήνην και τελειώσαι το έργον, ο επεχειρίσθην ορκίζω σε Σελήνη του Ουρανού ωραιοτάτη πορφύρα και της νυκτός παραμυθία, ορκίζω σε εις την οδόν σου και εις την ανακαίνησιν σου, και εις αναμετρήτους βαθμούς, εν οις κατέχεις και εις τα ονόματα ταύτα: ΣΑΒΑΗΛ, ΩΝΙΤΖΗΡ, ΣΠΑΡΟΥ, ΣΩΡΤΗΡΧΑ, ΓΑΒΗΔ, ΟΥΤΟΥΠΩΝ, ΚΑΙΠΟΛΗΣ, ΓΩΜΕΔΗΝ, ΜΑΡΗΒΑΤ, εις ταύτα σε ορκίζω Σελήνη, ίνα μοι απονείμεις τη χάριν σου και την ενέργειάν σου είς την δουλείαν ταύτην, εν ή επιχειρίζομαι. 


ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΡΗ (ΤΡΙΤΗ) 


Ο Θεός ο φοβερός, ο Θεός ο αδιήγητος, ο Θεός ο αθεώρητος, όν είδεν ουδείς των ανθρώπων ουδέ ιδείν δύναται, όν οι άβυσοι ιδόντες έφριξαν και οι ζώντες απενεκρώθησαν. Χαρίτωσαν ημάς ινά δυνηθώμεν υποτάξαι τον Άρεα τον πλανήτην. Ορκίζω σε, Άρη πύρινε, εις τον Θεόν τον κτίσαντα τας νοεράς ουσίας και πάσαν την πύρινην στρατιάν. Ορκίζω σε εις τας ενέργειας σου και εις την οδοιπορίαν σου και εις την λάμψιν σου και είς τα ονόματα ταύτα: OYTAT, NOYHT, ΧΟΡΗΖΗ, ΤΙΝΙΑΗ, ΔΕΨΛΙ, ΑΜΠΙΡΑ, ΜΟΛΙΕΜ, ΣΙΑΤ, ΑΔΙΧΑΗΛ, ΤΖΑΝΑΣ, ΠΛΗΟΥΜ, ινά μοι δώσεις την χάριν σου δια ταύτην την δουλείαν. 


ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΡΜΗ (ΤΕΤΑΡΤΗ) 


Παντοκράτωρ Κύριε, ο ευρέτης της σοφίας και της γνώσεως ο των ουρανίων και υπερουρανίων τεχνίτης, παντεπόπτα, παντοδύναμε ευεργέτησον ημίν χάριν οίαν του σου πλανήτου Ερμού εγκατέλειπες, ίνα δυνηθώμεν πράξαι το (δείνα). Ορκίζω σε Ερμή πάνσοφε, λογιώτατε και συνετώτατε ευσέναυτε και εγρηγορότατε, εις την σοφίαν σου και εις την λογιότητά σου και εις την ζώνην εν η περιπατείς και εις τα ονόματα ταύτα: ΝΗΦΑΝ, ΠΙΟΥΤ, ΝΟΜΗΝ, ΣΕΛΛΑΚ, ΜΕΡΕΠΩΝ, ΣΤΕΜΗΝΟΣ ΚΑΖΗΤΟΚ, ΜΙΩΤ, ίνα μοι υποκλείνεις την χάριν σου και την ενέργειά σου εις την πράξιν ταύτην έν ή βούλομαι ποιήσαι. 


ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΔΙΑ (ΠΕΜΠΤΗ) 


Κύριε και Θεέ, Πάτερ Παντοκράτωρ, ο δημιουργός ορατών και αοράτων, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, επιδός ημίν δύναμιν χάριτος, ίνα ο Ζεύς υποταγή ημίν, ότι πάντα δυνατά σοι κύριε ορκίζω σε Ζεύ, εις την σοφίαν σου και είς την γνώσιν σου και εις την ιαματική σου ενέργεια και εις την ουράνιον πορείαν, εν η περιπατάς και εις τα ονόματα ταύτα: ΑΝΩΦ, ΟΡΣΙΤΑ, ΑΤΝΟΞ, ΟΝΙΓΕΥΙ, ΑΤΖΙΝΙΕΛ, ΑΝΚΑΝΙΤΕΙ, ΤΥΝΕΟΣ, ΓΕΝΙΕΡ, ΚΑΝΙΠΤΖΑ, ίνα υποκλίνεις εν εμοί την χάριν σου εις την δουλείαν ταύτην, εν ή ποιώ. 


ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 


Ο Θεός ο μόνος αγαθός, ο ανεξίκακος, εν φιλανθρωπία ο υπεράπειρον έχον της αγαθότητος το ανεξιχνίαστον πέλαγος, παρ’ αυτής φιλίας η ευσπλαχνία προσπίπτω τη ση φιλανθρωπία, ίνα δώσεις ημίν δύναμην και χάριν, ίνα την ενέργειαν χρηστήν και πεπληρωμένην δώσεις εις εμέ, τον πλανήτη τούτον, διά να ποιήσω (τον τάδε) ορκίζω σε ωραιοτάτη και γλυκειά Αφροδίτη εις την χάριν σου, εις την οδόν σου και εις τη γλυκύτητα σου και εις τα ονόματα ταύτα: ΗΡΕΘ, ΛΑΝΑΜ, ΣΥΑΡ, ΣΑΤΗΡ, ΤΟΥΙΔ ΤΟΥΤΙΜΑΡ, ΡΕΣΦΟΔΩΝ, ΣΙΡΙΟΦ, ΚΑΚΕΜ, ΣΑΤΙΑΜ, είς ταύτα δε ορκίζω σε, ίνα μη παρακούσεις μου, αλλά την συν χάριν έμοινε δώσης, όπως το (δείνα) ποιήσω. 


ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΡΟΝΟΥ (ΣΑΒΒΑΤΟ) 


Ο Θεός ο αιώνιος, το άσχετον κράτος, ο πάντα οικοδομών, επί τα της ημών σωτηρίας, δός ημίν χάριν, ίνα υποτάξω τον (δείνα) πλανήτην εις το εμόν θέλημα. Ορκίζω σε, πλανήτα Κρόνε, εις την οδόν σου και εις τον αέρα σου και εις την κληρονομίαν σου και εις τον ουρανόν σου και εις την λάμψην και ενέργειάν σου και εις τα ονόματα σου ταύτα: ΓΑΣΙΑΛ, ΑΓΟΥΝΣΑΕΜ, ΗΤΤΑΣΕΡ, ΒΕΛΤΙΟΛΙΕΛ, ΜΕΝΤΖΑΤΖΙΑ, ίνα μοι δώση χάριν και ενέργειαν και δύναμιν εις την ώραν εν ή κυριεύεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου