Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Ευχή του Μεγάλου Βασιλείου για λύσιμο μαγείας

Διαβάζουμε την ευχή 3 φορές για 40 συνεχόμενες μέρες καίγοντας λιβάνι λυσίματος και έχοντας αναμμένο ένα μελισσοκέρι κάθε μέρα. Αν τη διαβάζουμε για άλλο άτομο έχουμε μπροστά μας τη φωτογραφία του και κάποιο ρούχο φορεμένο τα οποία και περνάμε από τον καπνό του θυμιάματος.
Ο Θεός των Ουρανών, ο Θεός των φώτων, ο Θεός των Αγγέλων των υπό την σήν ισχύν, ο Θεός των Αρχαγγέλων των υπό το σόν κράτος, ο Θεός των ενδόξων Κυριοτήτων, ο Θεός των Αγίων, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο τας δεσμευθείσας τω θανάτω ψυχάς λύσας, ο τον προσηλωθέντα άνθρωπον τω σκότει διά του μονογενούς Σου Υιού φωτίσας, ο λύσας τάς οδύνας ημών και πάν βάρος αποσκεδάσας, ο πάσαν την προσβολήν του εχθρού αφ'ημών χωρίσας, και σύ, Υιέ και Λόγε του Θεού, ο απαθανατίσας ημάς τω θανάτω σου και δοξάσας ημάς τη δόξη σου, ο εξ ανθρώπων χωρείν, είς Θεόν, εγέρσει τη σή χαρισάμενος, ο πάντα δεσμόν των αμαρτιών ημών δια του Σταυρού σου βαστάσας, ό τό σύντριμμα ημών αναλαβών και ιασάμενος, Κύριε, ό οδοποιήσας ημίν οδόν είς ουρανούς και φθοράν είς αφθαρσίαν μετασκευάσας, εισάκουσον μου πόθω και φόβω κεκραγότος πρός Σε, ού τω φόβω τα όρη τήκονται της υπ'ουρανόν σύν τω στερεώματι, ού τη δυνάμει άλαλοι στοιχείων ψυχαί φρίττουσι, τηρούσαι τους εαυτών όρους. Δι' ού το πύρ τό της εκδικήσεως ούχ υπερσβήσεται όρους τούς ταχθέντας αυτώ, αλλ' αναμένει στένον την σήν βουλήν. Δι όν πάσα η κτίσις ωδίνει, στενάζουσα στεναγμοίς αλαλήτοις, είς καιρούς μένειν επιταχθείσα. Ον πάσα φύσης εναντία πέφευγε, και του εχθρού στρατιά δεδάμασται και διάβολος πέπτωκε, και όφις πεπάτηται, και δράκων ανήρηται. Δι όν τα έθνη ονολογήσαντα σε εφωτίσθησαν και εκραταιώθησαν έν σοί, Κύριε, δί όν ζωή πεφανερώνεται, ελπίς ήδρασται, η πίστος κεκράτηται, το Ευαγγέλιον κεκήρυκται. Δι όν ο άνθρωπος εκ της γής αναπέπλασται, πιστεύσας έν σοί.

Τίς γάρ έστιν ώς σύ, Θεός Παντοκράτωρ; Διό δεόμεθά σου, Θεέ πατέρων και Κύριε του ελέους, προαιώνιε και υπερούσιε, τόν πρός σέ εληλυθόντα επί τω αγίω Ονόματί σου, και του ηγαπημένου σου παιδός Ιησού Χριστού, και του αγίου και παντοδυνάμου και ζωοποιού σου Πνευματος, πρόσδεξαι.

Αποσόβητον απο της ψυχής αυτού πάσαν μαλακίαν, πάσαν απιστίαν, πάν πνευμα ακάθαρτον, σπαρακτικόν, καταχθόνιον, πύρινον, δυσωδιακόν, επιθυμητικόν,
φιλόχρυσον, φιλάργυρον, τυφωνικόν, πορνικόν, πάν δαιμόνιον ακάθαρτον, σκοτεινόν, άμορφον, αναιδές.

Ναι, ο Θεός απέλασον απο του δούλου σου (ΟΝΟΜΑ) πάσαν ενέργειαν του διαβόλου, πάσαν μαγείαν, πάσαν φαρμακείαν, ειδωλολατρίαν, αστροσκοπίαν, αστρολογίαν, νεκρομαντείαν, ορνεοσκοπίαν, ηδυπάθειαν, έρωτα, φιλαργυρίαν, μέθη, πορνείαν, μοιχείαν, ασέλγειαν, αναίδειαν, οργήν, φιλονικίαν, ακαταστασίαν, και πάσαν υπόνοιαν πονηράν.


Ναι, Κύριε ο Θεός ημών εμφύσησον εν αυτώ το Πνεύμα σου το ειρηνικόν, όπως φρουρούμενος υπ'αυτού,ποιήση καρπόν πίστεως, αρετής, σοφίας, αγνείας, εγκράτειας, αγάπης, χρηστότητος, ελπίδος, πραότητος, μακροθυμίας, υπομονής, σωφροσύνης, συνέσεως. Οτι σός επικέκληται δούλος, επί το Ονόματι Ιησού Χριστού, πιστεύων είς την ομοούσιον Τριάδα, συμμαρτυρούντων, και πάσης ουρανίου στρατιάς.


Σύν τούτω φύλαξον και τας καρδίας ημών, οτι δυνατός εί Κύριε,και σοί την δόξαν αναπέμπομεν τω Πατρί και τω Υιώ και τω αγίω Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου