Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Ψαλμός για να σε πάρουν σε δουλειά

Ο ψαλμός 26 θεωρείται ο ψαλμός της «έντιμης πρόσληψης»
Διάβασέ τον πάνω από ένα μικρό μπουκάλι με λάδι 3 φορές, με τέτοιον τρόπο που η αναπνοή σου θα πέφτει πάνω του. 
Με αυτό το λάδι θα αλείφεις τα χέρια σου κάθε φορά που ψάχνεις για δουλειά.

Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ εν ακακία μου επορεύθην· και επί τω Κυρίω ελπίζων, ου μη ασθενήσω. Δοκίμασον με, Κύριε και πείρασον με· πύρωσον τους νεφρούς μου και την καρδίαν μου. Ότι το έλεος σου κατέναντι των οφθαλμών μου έστι και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ούκ εκάθισα μετά συνεδρίου ματαιότητος και μετά παρανομούντων ου μη εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευομένων και μετά ασεβών ου μη καθίσω. Νίψομαι εν αθώοις τας χείρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριον σου, Κύριε, του ακούσαι με φωνής αινέσεως σου και διηγήσασθαι πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπειαν οίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξης σου. Μη συναπολέσης μετά ασεβών την ψυχήν μου και μετά ανδρών αιμάτων την ζωήν μου, ών εν χερσίν αι ανομίαι, η δεξιά αυτών επλήσθη δώρων. Εγώ δε εν ακακία μου επορεύθην, λύτρωσαι με, Κύριε και ελέησον με. Ο πους μου έστη εν ευθύτητι· εν εκκλησίαις ευλογήσω σε, Κύριε.

Επίσης μπορείς να τον διαβάζεις τρεις φορές πριν πας σε συνέντευξη για εργασία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου