Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Ψαλμός 7 για δικαστικές υποθέσεις

Αυτός ο ψαλμός χρησιμοποιείται σε δικαστικές υποθέσεις όταν μας κατηγορούν ή όταν πρόκειται να παραστούμε ως μάρτυρες υπεράσπισης.

Ξεκίνα 9 ημέρες ακριβώς πριν την ημέρα της δίκης.

Μετά τη δύση του ήλιου, διάβασε το πρώτο μέρος του ψαλμού πάνω από μια κατσαρολίτσα με νερό. Φέρτην κοντά στο στόμα σου ώστε η ανάσα σου να πέφτει μέσα στο νερό.












Κύριε ὁ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· σῶσόν με ἐκ πάντων τῶν διωκόντων με καὶ ῥῦσαί με, μήποτε ἁρπάσῃ ὡς λέων τὴν ψυχήν μου, μὴ ὄντος λυτρουμένου μηδὲ σῴζοντος. Κύριε ὁ Θεός μου, εἰ ἐποίησα τοῦτο, εἰ ἔστιν ἀδικία ἐν χερσί μου, εἰ ἀνταπέδωκα τοῖς ἀνταποδιδοῦσί μοι κακά, ἀποπέσοιμι ἄρα ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν μου κενός· καταδιώξαι ἄρα ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου καὶ καταλάβοι καὶ καταπατήσαι εἰς γῆν τὴν ζωήν μου καὶ τὴν δόξαν μου εἰς χοῦν κατασκηνώσαι. 

Πήγαινε στο κρεβάτι σου και άφησε δίπλα σου το νερό όλο το βράδυ.
Στην ανατολή του ήλιου σήκω, τοποθέτησε το κυρίαρχο χέρι σου πάνω απ’το νερό και διάβασε το δεύτερο μέρος του ψαλμού.

Ανάστηθι, Κύριε, ἐν ὀργῇ σου, ὑψώθητι ἐν τοῖς πέρασι τῶν ἐχθρῶν σου. ἐξεγέρθητι, Κύριε ὁ Θεός μου, ἐν προστάγματι, ᾧ ἐνετείλω, καὶ συναγωγὴ λαῶν κυκλώσει σε, καὶ ὑπὲρ ταύτης εἰς ὕψος ἐπίστρεψον. Κύριος κρινεῖ λαούς. κρῖνόν με, Κύριε, κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν ἀκακίαν μου ἐπ᾿ ἐμοί. συντελεσθήτω δὴ πονηρία ἁμαρτωλῶν καὶ κατευθυνεῖς δίκαιον, ἐτάζων καρδίας καὶ νεφροὺς ὁ Θεός. δικαία ἡ βοήθειά μου παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ σῴζοντος τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ. ὁ Θεὸς κριτὴς δίκαιος καὶ ἰσχυρὸς καὶ μακρόθυμος καὶ μὴ ὀργὴν ἐπάγων καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν. ἐὰν μὴ ἐπιστραφῆτε, τὴν ρομφαίαν αὐτοῦ στιλβώσει, τὸ τόξον αὐτοῦ ἐνέτεινε καὶ ἡτοίμασεν αὐτό· καὶ ἐν αὐτῷ ἡτοίμασε σκεύη θανάτου, τὰ βέλη αὐτοῦ τοῖς καιομένοις ἐξειργάσατο. ἰδοὺ ὠδίνησεν ἀδικίαν, συνέλαβε πόνον καὶ ἔτεκεν ἀνομίαν. λάκκον ὤρυξε καὶ ἀνέσκαψεν αὐτόν, καὶ ἐμπεσεῖται εἰς βόθρον, ὃν εἰργάσατο· ἐπιστρέψει ὁ πόνος αὐτοῦ εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ κορυφὴν αὐτοῦ ἡ ἀδικία αὐτοῦ καταβήσεται. ἐξομολογήσομαι τῷ Κυρίῳ κατὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι Κυρίου τοῦ ῾Υψίστου.

Κάθε μέρα θα κάνεις την ίδια διαδικασία, βράδυ και πρωί.

Την ημέρα του δικαστηρίου (και αφού θα έχεις διαβάσει το δεύτερο μέρος του ψαλμού για ένατη φορά) πλύνε το πρόσωπό σου με το αγιασμένο αυτό νερό. Μην σκουπιστείς με πετσέτα αλλά άσε να στεγνώσει φυσικά.

Αυτό θα κάνει τον δικαστή να σε αντιμετωπίσει με επιείκεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου