Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Το δέντρο της αγάπης (για να μεγαλώσεις την αγάπη του για σένα)

Σε ένα κομμάτι χαρτί ή πάπυρο γράψε το ονοματεπώνυμο, τη γέννα και την ημερομηνία γέννησης του αγαπημένου σου με ροζ στυλό. Πέρασε όλο το χαρτί με έλαιο αγάπης (μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Έλα Σε Μένα) και ρόλαρέ το με το όνομα να είναι από μέσα.

Πάρε ένα κόκκινο μήλο και από πάνω του άνοιξε μια τρύπα σχεδόν μέχρι κάτω (να μην έχει άνοιγμα όμως από κάτω, μόνο από πάνω). Το πλάτος της να είναι τέτοιο μέγεθος ώστε να χωράει μέσα το χαρτί, το οποίο θα το βάλεις όπως είναι σαν ρολό και κάθετα μέσα στο μήλο.


Αφού βάλεις το χαρτί, ρίξε από πάνω μέλι και κανέλα.

Για 5 συνεχόμενες μέρες θα καις ένα ροζ κερί που θα στερεώσεις πάνω στο άνοιγμα -κάθε μέρα και από λίγο. Αν θέλεις μπορείς να χαράξεις στο κερί το όνομα και τη γέννα του αγαπημένου σου και να το ντύσεις με το έλαιο αγάπης.
Κάθε μέρα που θα ανάβεις το κερί θα διαβάζεις πέντε φορές τον ψαλμό 33:

Αγαλλιάσθε δίκαιοι, εν Κυρίω· τοις ευθέσι πρέπει αίνεσις. Εξομολογείσθε τω Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαλτηρίω δεκαχόρδω ψάλατε αυτώ. ΄Ασατε αυτώ άσμα καινόν, καλώς ψάλατε αυτώ εν αλαλαγμώ. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου, πάντα τα έργα αυτού εν πίστει. Αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος· του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Τω λόγω Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και τω πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμις αυτών.  Συνάγων ωσεί ασκόν ύδατα θαλάσσης, τιθείς εν θησαυροίς αβύσσους. Φοβηθήτω τον Κύριον πάσα η γη, απ΄αυτού δε σαλευθήτωσαν πάντες οι κατοικούντες την οικουμένην. Ότι αυτός είπε και εγενήθησαν· αυτός ενετείλατο και εκτίσθησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος, ου έστι Κύριος ο Θεός αυτού, λαός, ον  εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτώ. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντας τους υιούς των ανθρώπων. Εξ ετοίμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντας τους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνιείς πάντα τα έργα αυτών. Ού σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμιν και γίγας ού σωθήσεται εν πλήθει ισχύος αυτού. Ψευδής ίππος εις σωτηρίαν, εν δε πλήθει δυνάμεως αυτού, ού σωθήσεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτόν, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρύσασθαι εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψαι αυτούς εν λιμώ. Η ψυχή ημών υπομενεί τω Κυρίω, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών έστιν. Ότι εν αυτώ ευφρανθήσεται η καρδία ημών και εν τω ονόματι τω αγίω αυτού ηλπίσαμεν. Γένοιτο, Κύριε, το έλεος σου εφ΄ ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε.


Την τελευταία μέρα και αφού λιώσει τελείως το κερί τύλιξε το μήλο σε ένα ροζ κομμάτι ύφασμα και θάψτο στη ρίζα ενός υγιούς δέντρου. Όσο το δέντρο θα αναπτύσσεται, έτσι θα μεγαλώνει και η αγάπη του ατόμου για σένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου