Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

Προσευχή για τα οικονομικά

Πατέρα μου, γνωρίζω ὅτι ἐνδιαφέρεσαι γιὰ τὸ πνεῦμα, τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα μου. Κύριε, Σοῦ ζητῶ, στὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ τσακίσεις τὸ πνεῦμα τοῦ χρέους ἀπὸ τὴ ζωή μου. Ἐπίσης, Σοῦ ζητῶ θαυματουργικὰ νὰ διαγράψεις τὰ χρέη μου ὅπως ἔκαμες καὶ μὲ τὴ χήρα στὴν Παλαιὰ Διαθήκη (Β´Βασ. δ´1-7). Σ᾿ εὐχαριστῶ, Πατέρα μου, ποὺ μοῦ ἔδωσες ἐξουσία σ᾿ ὁλόκληρο τὸν πνευματικὸ κόσμο (Λουκ. ι´19).


Μὲ παῤῥησία ἐπιτιμῶ τὸ πνεῦμα τοῦ χρέους, διότι εἶναι σταλμένο ἀπὸ τὸ διάβολο. Στὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, σὲ δένω καὶ σπάζω τὴ δύναμή σου ἀπὸ τὴ ζωή μου καὶ τὰ οἰκονομικά μου. Πνεῦμα χρέους δὲ θὰ λειτουργεῖς πλέον στὴ ζωή μου! Στὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶσαι δεμένο καὶ εἶμαι ἐλεύθερος ἀπὸ τὴν ἐξουσία σου!

Πατέρα Θεέ, Σ᾿ εὐχαριστῶ ποὺ μὲ κάνεις νὰ γνωρίσω μέσα στὸ πνεῦμα μου ὅτι αὐτὸ τὸ πονηρὸ πνεῦμα εἶναι δεμένο καὶ ἡττημένο στὴ ζωή μου. Τώρα μιλῶ στὰ λειτουργικὰ πνεύματα (τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ) ποὺ εἶναι στὴν Ἀνατολή, Δύση, Βορρᾶ καὶ Νότο νὰ ἐλευθερώσουν τὴν ἀφθονία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μου. Μὲ παῤῥησία διακηρύττω ὅτι θαύματα ἀρχίζουν νὰ γίνονται στὰ οἰκονομικά μου. Στὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δέχομαι τὴν οἰκονομικὴ ἀπελευθέρωσή μου.

Κύριέ μου, Σὲ δοξάζω γιὰ τὰ οἰκονομικὰ θαύματα ποὺ ἐλευθερώνονται στὴ ζωή μου ἀπὸ σήμερα. Στὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου