Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

Το φυλαχτό της επτάφωτης λυχνίας

Οι παλιές μάγισσες τον ψαλμό 91 τον ονόμαζαν και επτάφωτη λυχνία. Για εκείνες ήταν ο πιο δυνατός ενάντια σε κάθε είδος κακό. Μπορούσε να προστατέψει από τα μάγια, τα δαιμόνια και τους εχθρούς τους.

Ο ψαλμός 91 είναι για προστασία που επεκτείνεται σε κάθε επίπεδο, πνευματικό και φυσικό. Στον ψαλμό αυτόν επικαλείται η παρουσία του Θεού να σκεπάσει τον προσευχόμενο κάτω απ'τα θεία φτερά. Η παρουσία του Θεού είναι μια φοβερή φλόγα και ηλεκτρική δόνηση ενώπιον της οποίας κάθε αντικείμενη δύναμη τρέπεται σε διάλυση. Στον ίδιο ψαλμό επίσης αναφέρονται οι Άγγελοι που καλούνται και στέλνονται απ'τον ίδιο τον Θεό ώστε να προστατεύσουν τον προσευχόμενο ώστε ούτε σε πέτρα να μην σκοντάψει.

Ο ψαλμός αυτός είναι ο μεγάλος ψαλμός της προστασίας, φυσικής και πνευματικής, και πρέπει να αποτελεί καθημερινή πρακτική για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν πνευματικά.


Διαδικασία και εκτέλεση

Έγραφαν τον ψαλμό πάνω σε ένα κομμάτι πάπυρο και πίσω του σχεδίαζαν το σχήμα της επτάφωτης λυχνίας.


Το σχήμα αυτό φτιαχνόταν σε γέμιση κοντά στην Πανσέληνο πάνω στον πάπυρο με κόκκινο μελάνι.

Το μελάνι που έφτιαχναν είχε τα εξής:
●λίγο λάδι απ' το καντήλι τους
●σαφράν
●κοκκιναβάρι (αίμα δράκου) 
●λίγες σταγόνες απ' το αίμα τους 

Τα ένωναν όλα μαζί και έτσι έφτιαχναν το μαγικό μελάνι .

Έπαιρναν τον πάπυρο και έγραφαν
από την μια πλευρά τον ψαλμό και από την άλλη το σχήμα της επτάφωτης λυχνίας.

Ο ψαλμός 91 είναι αυτός:


Ο κατοικών ἐν βοηθείᾳ τοῦ ῾Υψίστου, ἐν σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται. 2 ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ· ἀντιλήπτωρ μου εἶ καὶ καταφυγή μου, ὁ Θεός μου, καὶ ἐλπιῶ ἐπ᾿ αὐτόν, 3 ὅτι αὐτὸς ρύσεταί σε ἐκ παγίδος θηρευτῶν καὶ ἀπὸ λόγου ταραχώδους. 4 ἐν τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ ἐπισκιάσει σοι, καὶ ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐλπιεῖς· ὅπλῳ κυκλώσει σε ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ. 5 οὐ φοβηθήσῃ ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας, 6 ἀπὸ πράγματος ἐν σκότει διαπορευομένου, ἀπὸ συμπτώματος καὶ δαιμονίου μεσημβρινοῦ. 7 πεσεῖται ἐκ τοῦ κλίτους σου χιλιὰς καὶ μυριὰς ἐκ δεξιῶν σου, πρὸς σὲ δὲ οὐκ ἐγγιεῖ· 8 πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου κατανοήσεις καὶ ἀνταπόδοσιν ἁμαρτωλῶν ὄψει. 9 ὅτι σύ, Κύριε, ἡ ἐλπίς μου· τὸν ῞Υψιστον ἔθου καταφυγήν σου. 10 οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ ἐν τῷ σκηνώματί σου. 11 ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου· 12 ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου· 13 ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα. 14 ὅτι ἐπ᾿ ἐμὲ ἤλπισε, καὶ ρύσομαι αὐτόν· σκεπάσω αὐτόν, ὅτι ἔγνω τὸ ὄνομά μου. 15 κεκράξεται πρός με, καὶ ἐπακούσομαι αὐτοῦ, μετ᾿ αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει· ἐξελοῦμαι αὐτόν, καὶ δοξάσω αὐτόν. 16 μακρότητα ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου.


Πίστευαν ότι ο ψαλμός όταν γράφεται είναι από τα πιο δυνατά φυλαχτά για το σπίτι τους. Έκρυβαν τον πάπυρο κοντά στην εξώπορτα για να εμποδίσουν κάθε κακό να περάσει στο σπίτι τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου