Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Ευχή για τη βασκανία

Μήτηρ καὶ υἱὸς εἰς τὴν ἔρημον ἄμπελον ἐμφύτευσαν, καὶ κάτω εἰς τοὺς πέντε δρόμους διέβη γυνὴ στηθότριχος, χαλκοβυζοῦ, μονοδοντοῦ καὶ κλειστοφρυδοῦ, ἥτις ἀπεθαύμασε τὸν ἀμπελῶνα,ὅστις παρευθὺς ἐξηράνθη, καὶ τὸ ζευγάριόν του ἐθραύσθη, οἱ βόες ἐψόφησαν καὶ ὁ ζευγολάτης ἐκινδύνευσε νὰ ἀποθάνει• ὅστις ἀναστενάξας εἶπεν, ἀφοῦ ἔλαβεν εἰς χεῖρας τὸ μαυρομάντικον μαχαίρι·
Κυρία μου καὶ Δέσποινα Θεοτόκε Παρθένε Μαρία, ἐν τῷ Ὀνόματι τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ σταυρώσας τὸν ἀμπελῶνα τοὺς βόας καὶ τὸν ἑαυτόν του, ὁ μὲν ἀμπελῶνας ἐβλάστησεν, αὐτὸς δὲ καὶ οἱ βόες τοῦ ἰατρεύθησαν παρευθύς.Ἅγιοι Ἀνάργυροι τοῦ Χριστοῦ, πρῶτοι γιατροὶ τοῦ κόσμου, ὅπου ἐγιατρέψατε πολλοὺς γιατρεψτε καὶ τὸν (ὄνομα) υἱὸν τῆς (ὄνομα), ὅπου εἶναι βαπτισμένος, μυρωμένος, τοῦ Θεοῦ παραδόμενος, πᾶσα τρίχα μετρημένος, καὶ ἂν εἶν΄ἀβασκάμενος ἢ ἀπὸ ἄντρα ἢ ἀπὸ γυναῖκα, να φύγει ἡ ἀβασκοσύνη του, ἡ δειλία του, ἡ τρομάρα του, ἡ ἀδυνατωσύνη του καὶ τὸ κακὸ συναπάντημα. Ἀμήν.
Πατὴρ Υἱὸς καὶ Ἅγιο Πνεῦμα (κάνουμε 3 φορές το σταυρό μας).

Ὁ Ἀριθμὸς 7 διατάσσει, ὁ 2 προχωρεῖ ὁ 1 χάνεται καὶ σβήνει. Ἔτσι ὁμοίως να χάνεται καὶ να σβήνει ἀπὸ πάνω μου (ὄνομα) κάθε μαγεία, δέσιμο, κατάθλιψη, μαρασμός, ἀνάθεμα, κακὸ μάτι, κακία, γλῶσσα καὶ κάθε διαβολικὴ καὶ σατανικὴ ἐπιῤῥοὴ διὰ δυνάμεως τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ Ἄρχοντος, τῶν Ἄνω Δυνάμεων. Ἀμήν (3 φορές).

Πατέρα Οὐράνιε Εὐλογημένε , πάταξον τὸν Σατανᾶ καὶ τὰ ἔργα τοῦ ἀπὸ πάνω μου (κάνουμε το σταυρό μας 3 φορές).
Δύο ματία με κοιτάξανε, τρία λόγιά μου εἴπανε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν (7 φορές).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου