Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

Μια πολύ δυνατή προσευχή για τη γλωσσοφαγιά

Διαβάζουμε αυτήν την προσευχή μέσα στο σπίτι ή το μαγαζί μας (όπου θεωρούμε ότι υπάρχει γλωσσοφαγιά). Παράλληλα μπορούμε να καίμε στο καρβουνάκι λιβάνι αρσενικό μαζί με απήγανο και αγριμόνιο.Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Αμήν.
Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο εξουσίαν έχων ζωής και θανάτου, ο και νεκρών και ζώντων Κύριος, επικαλούμεθα σέ όπως μή δια της αμαρτίας ημών επέλθει θάνατος επί τους δούλους τούτους, σύ Κύριε που δια την άφατον  φιλανθρωπίαν σου ήλθες και έσωσας ημάς από την πλάνην του διαβόλου και πάντων των επιτηδευμάτων αυτού, σύ Κύριε τον οποίον τρέμουν όλες οι αντίθετες δυνάμεις και σε αινούν και ευλογούν και σε ευχαριστούν όλες οι αγγελικές δυνάμεις και όλα τα Τάγματα των ουρανίων Αγγέλων, και όλη η κτίσις σέ επικαλούμεθα τον μόνον εύσπλαχνο και ελεήμονα Θεόν, κλίνον το ούς σου και επάκουσόν μου του αμαρτωλού, και προσδ'εξαι την εκτενή ταύτην ικεσίαν ως προσεδέξω 'Αβελ τα δώρα και απόδιωξον από τον/την δούλο/η σου... (τάδε) πάσαν νόσον και μαλακίαν και ευλόγησον αυτόν/αυτήν, ως ευλόγησαν τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Μωυσή, τον Ααρών και τον Δαυίδ, και τους Αγίους σου τρεις παίδας εκ της καμίνου του πυρός.

Ευδόκησον Κύριε όπως ιαθεί ο/η δούλος/η σου τούτος/η από πάσης νόσου και ζήλου, φθόνου, τυφλώσεων, από πόνου, από χολής, φρίκης, τρόμου, κεφαλοπονου, παραληρήματος, ηττοπάθειας, και από πάσης αδράνειας, από παντός σατανικού δεσμού, από πάσης οργής και ασθένειας, μαγείας και σατανικής επήρρειας, από παντός πάθους και δυσπραγίας, από πάσης φαρμακείας και γοητείας, μαντείας, γλωσσοφαγιάς και βασκανίας και καταθλίψεως, και δός αυτώ την απολύτρωσιν από του κράτους του διαβόλου και των έργων αυτού.


Ναι Κυριε ο Θεός ημών, ο δια πολλήν αγαθότητα δι'ημών των αμαρτωλών ήλθες ως άνθρωπος επί της γης, ο έχων θρόνον ουρανόν και υποπόδιον την γην, ο επακούσαν Ίωνα τον προφήτην εν τη κοιλία του κοίτους προσευχόμενου, επάκουσον μού του αμαρτωλού και ανάξιου δούλου σου και όπου αναγιγνώσκεται η προσευχή αυτή, ου μη εισέλθει ποτέ φθόνος, ζήλος ή βασκανία των πονηρών και φθονερών ανθρώπων, αλλά ρύσαι τους δούλους σου από πάσης νόσου και γλωσσοφαγιάς.


Σύ ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και δυνατός ο δήσας πάντας τους δαίμονας, διώξον και εξολόθρευσον παν ακάθαρτον πνεύμα από του οίκου/του μαγαζιού του δούλου του Θεού, ίνα δοξάζηται το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

3 σχόλια: