Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Πως να ενεργοποιήσουμε το Ρόδο της Ιεριχούς

Φόρτιση

●Βάλτε το ρόδο σε ένα μικρό δίσκο ή πιάτο.

●Μείνετε ήρεμοι και πάρτε βαθιές αναπνοές.
●Οραματιστείτε ένα λευκό φως να έρχεται και να μπαίνει από την κορυφή του κεφαλιού σας.
●Αφήστε την λευκή ενέργεια να ρεύσει μέσα στο σώμα σας και έπειτα στις παλάμες σας.
●Τοποθετείστε πάνω από το ρόδο την παλάμη σας και νιώστε την ενέργεια της επιθυμίας να περνάει μέσα από τα δάχτυλά σας και να εμποτίζει το ρόδο. Εάν θέλετε, μπορείτε να τρίψετε το ρόδο σας ώστε να αναμείξετε την δική σας ενέργεια με την δική του.
●Δηλώστε την επιθυμία σας και τον σκοπό της εργασίας
Όταν νιώσετε ότι έχει φορτίσει, απομακρύνετε τα χεράκια σας. Το ρόδο της Ιεριχούς έχει φορτιστεί.


Ενεργοποίηση

Παίρνουμε ένα μπολ λίγο βαθύ και το γεμίζουμε νερό. Βάζουμε το ρόδο μέσα και λέμε 3 φορές:


Όπως ανοίγει και ανθίζει τούτο το λουλούδι 

έτσι να ανοίξει και να ανθίσει σε εμένα την/ τον... γέννα της...
η καλοτυχία, η θετικότητα, η εύνοια και η καλή επιτυχία.

Μετά διαβάζουμε μία φορά τον ψαλμό 21 του Δαυίδ:


Ο Θεός, ο Θεός μου, πρόσχες μοι• ίνα τί εγκατέλιπες με; μακρά από της σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου, κεκράξομαι ημέρας και ούκ εισακούση• και νυκτός και ούκ εις άνοιαν εμοί. Συ δε εν αγίω κατοικείς, ο έπαινος του Ισραήλ. Επί σοι ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερρύσω αυτούς. Προς σε εκέκραξαν και εσώθησαν, επί σοι ήλπισαν και ού κατησχύνθησαν. Εγώ δε είμι σκώληξ και ούκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμυκτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεσιν, εκίνησαν κεφαλήν. ΄Ηλπισεν επί Κύριον, ρυσάσθω αυτόν, σωσάτω αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι συ ει ο εκσπάσας με εκ γαστρός, η ελπίς μου από μαστών της μητρός μου• επί σε επερρίφην εκ μήτρας. Από γαστρός μητρός μου Θεός μου ει συ, μη αποστής απ΄ εμού. Ότι θλίψις εγγύς, ότι ούκ έστιν ο βοηθών μοι. Περιεκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με. ΄Ηνοιξαν επ΄ εμέ το στόμα αυτών, ως λέων αρπάζων και ωρυόμενος. Ωσεί ύδωρ εξεχύθην και διεσκορπίσθη πάντα τα οστά μου• εγενήθη η καρδία μου ωσεί κηρός τηκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη ως όστρακον η ισχύς μου και η γλώσσα μου κεκόλληται τω λάρυγγι μου και εις χούν θανάτου κατήγαγες με. Ότι εκύκλωσαν με κύνες πολλοί, συναγωγή πονηρευομένων περιέσχον με. ΄Ωρυξαν χείρας μου και πόδας μου• εξηρίθμησαν πάντα τα οστά μου• αυτοί δε κατενόησαν και επείδον με. Διεμερίσαντο τα ιμάτια μου εαυτοίς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον. Συ δε, Κύριε, μη μακρύνης την βοήθειαν σου απ΄ εμού, εις την αντίληψην μου πρόσχες. Ρύσαι από ρομφαίας την ψυχήν μου και εκ χειρός κυνός την μονογενή μου. Σώσον με εκ στόματος λεόντος και από κεράτων μονοκερώτων την ταπείνωσιν μου. Διηγήσομαι το όνομα σου τοις αδελφοίς μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσω σε. Οι φοβούμενοι τον Κύριον αινέσατε αυτόν, άπαν το σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθήτω δη απ΄ αυτού άπαν το σπέρμα Ισραήλ. Ότι ούκ εξουδένωσεν, ουδέ προσώχθισε τη δεήσει του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ΄ εμού• και εν τω κεκραγέναι με προς αυτόν εισήκουσε με. Παρά σου ο έπαινος μου• εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσομαι σοι• τας ευχάς μου αποδώσω ενώπιον των φοβουμένων σε. Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται και αινέσουσι Κύριον οι εκζητούντες αυτόν• ζήσονται αι καρδίαι αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνησθήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουσιν ενώπιον αυτού πάσαι αι πατριαί των εθνών. Ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκύνησαν πάντες οι πίονες της γης• ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτώ ζη και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτώ. Αναγγελήσεται τω Κυρίω γενεά η ερχομένη και αναγγελούσι την δικαιοσύνην αυτού λαώ τω τεχθησομένω, όν εποίησεν ο Κύριος.


Η διαδικασία γίνεται μόνο Τρίτη και Παρασκευή και μόνο 9 το πρωί ή 9 το βράδυ. Επίσης ποτίζουμε κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Αν το ρόδο μας μουχλιάσει, πετάμε το νερό σε γλάστρα και θάβουμε το ρόδο μακριά από το σπίτι μας. Αν δεν μουχλιάσει, κρατάμε το νερό ως αγίασμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου