Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Θυμίαμα ξεσταυρώματος χρημάτων

Αν υποψιαζόμαστε ότι μας έχουν κάνει μάγια με σκοπό να καταστραφούμε οικονομικά φτιάχνουμε αυτό το θυμίαμα.

Ανακατεύουμε σε ίσες ποσότητες:
●νιφάδες ρίζας άλκανετ
●φύλλα πατσουλί ή αιθέριο έλαιο πατσουλί
●αλάτι χοντρό

Ανάβουμε καρβουνάκι, ρίχνουμε το θυμίαμα και διαβάζουμε τον ψαλμό 23 του Δαυίδ.

Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει. εἰς τόπον χλόης ἐκεῖ με κατεσκήνωσεν, ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέ με, τὴν ψυχήν μου ἐπέστρεψεν. ὡδήγησέ με ἐπὶ τρίβους δικαιοσύνης ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ μετ' ἐμοῦ εἶ· ἡ ῥάβδος σου καὶ ἡ βακτηρία σου, αὐταί με παρεκάλεσαν. ἡτοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν ἐξ ἐναντίας τῶν θλιβόντων με· ἐλίπανας ἐν ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου, καὶ τὸ ποτήριόν σου μεθύσκον με ὡσεὶ κράτιστον. καὶ τὸ ἔλεός σου καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καὶ τὸ κατοικεῖν με ἐν οἴκῳ Κυρίου εἰς μακρότητα ἡμερῶν.


Για περισσότερη δύναμη, αλείφουμε ένα μαύρο –πράσινο κερί διπλής δράσης το οποίο έχουμε ντύσει με λάδι κατά της μαγείας και το ανάβουμε καθώς λιβανίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου