Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Ψαλμοί για χρήματα

Διαβάζουμε τους παρακάτω ψαλμούς για 33 μέρες συνεχόμενα (όσα και τα χρόνια του Ιησού) με αναμμένο μελισσοκέρι και θυμίαμα πλούτου. 
Πιστέψτε με θα δείτε μεγάλη διαφορά!!!

Ψαλμός 1.3: Και θέλει είσθαι ως δένδρον πεφυτευμένον παρά τους ρύακας των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού εν τω καιρώ αυτού, και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται• και πάντα, όσα αν πράττη, θέλουσιν ευοδωθή.

Ψαλμός 5.12: Διότι συ, Κύριε, θέλεις ευλογήσει τον δίκαιον• θέλεις περισκεπάσει αυτόν με ευμένειαν, ως με ασπίδα. Ψαλμός 23: Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου• δεν θέλω στερηθή ουδενός. 
Εις βοσκάς χλοεράς με ανέπαυσεν• εις ύδατα αναπαύσεως με ωδήγησεν. 
Ηνώρθωσε την ψυχήν μου• με ώδήγησε διά τρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. 
Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθή κακόν• διότι συ είσαι μετ' εμού• η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αύται με παρηγορούσιν. 
Ητοίμασας έμπροσθέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου• ήλειψας εν ελαίω την κεφαλήν μου• το ποτήριόν μου υπερχειλίζει. 
Βεβαίως χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσας τας ημέρας της ζωής μου• και θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. 

Ψαλμός 30: 4-5: Ψαλμωδήσατε εις τον Κύριον, οι όσιοι αυτού, και υμνείτε την μνήμην της αγιωσύνης αυτού.
Διότι η οργή αυτού διαρκεί μίαν μόνην στιγμήν• ζωή όμως είναι εν τη ευμενεία αυτού• το εσπέρας δύναται να συγκατοικήση κλαυθμός, αλλά το πρωΐ έρχεται αγαλλίασις.

Ψαλμός 35.27: Ας ευφρανθώσι και ας χαρώσιν οι θέλοντες την δικαιοσύνην μου• και διαπαντός ας λέγωσιν, Ας μεγαλυνθή ο Κύριος, όστις θέλει την ειρήνην του δούλου αυτού.

Ψαλμός 37: 3-11: Έλπιζε επί Κύριον και πράττε το αγαθόν• κατοίκει την γην και νέμου την αλήθειαν•και ευφραίνου εν Κυρίω, και θέλει σοι δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου.
Ανάθες εις τον Κύριον την οδόν σου και έλπιζε επ' αυτόν, και αυτός θέλει ενεργήσει• και θέλει εξάξει ως φως την δικαιοσύνην σου και την κρίσιν σου ως μεσημβρίαν.
Αναπαύου επί τον Κύριον και πρόσμενε αυτόν• μη αγανάκτει διά τον κατευοδούμενον εν τη οδώ αυτού, διά άνθρωπον πράττοντα παρανομίας.
Παύσον από θυμού και άφες την οργήν• μηδόλως αγανάκτει ώστε να πράττης πονηρά. Διότι οι πονηρευόμενοι θέλουσιν εξολοθρευθή• οι δε προσμένοντες τον Κύριον, ούτοι θέλουσι κληρονομήσει την γην.
Διότι έτι μικρόν και ο ασεβής δεν θέλει υπάρχει• και θέλεις ζητήσει τον τόπον αυτού, και δεν θέλει ευρεθή• οι πραείς όμως θέλουσι κληρονομήσει την γήν• και θέλουσι κατατρυφά εν πολλή ειρήνη.

Ψαλμός 37: 25-26: Νέος ήμην και ήδη εγήρασα, και δεν είδον δίκαιον εγκαταλελειμμένον ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτον. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει, και το σπέρμα αυτού είναι εις ευλογίαν.

Ψαλμός 41.11: Εκ τούτου γνωρίζω ότι συ με ευνοείς, επειδή δεν θριαμβεύει κατ' εμού ο εχθρός μου.

Ψαλμός 44.3: Διότι δεν εκληρονόμησαν την γην διά της ρομφαίας αυτών, και ο βραχίων αυτών δεν έσωσεν αυτούς• αλλ' η δεξιά σου και ο βραχίων σου και το φως του προσώπου σου• διότι ευηρεστήθης εις αυτούς.

Ψαλμός 66.12: Επεβίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών• διήλθομεν διά πυρός και ύδατος• και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν.

Ψαλμός 84.11: Διότι ήλιος και ασπίς είναι Κύριος ο Θεός• χάριν και δόξαν θέλει δώσει ο Κύριος• δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπατούντας εν ακακία.

Ψαλμός 85.12: Ο Κύριος βεβαίως θέλει δώσει το αγαθόν• και η γη ημών θέλει δώσει τον καρπόν αυτής.

Ψαλμός 111: 1-6: Αινείτε τον Κύριον. Θέλω εξυμνεί τον Κύριον εν όλη καρδία, εν βουλή ευθέων και εν συνάξει. Μεγάλα τα έργα του Κυρίου, εξηκριβωμένα υπό πάντων των ηδυνομένων εις αυτά.
Ένδοξον και μεγαλοπρεπές το έργον αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Αξιομνημόνευτα έκαμε τα θαυμάσια αυτού• ελεήμων και οικτίρμων είναι ο Κύριος. Έδωκε τροφήν εις τους φοβουμένους αυτόν• θέλει ενθυμείσθαι διαπαντός την διαθήκην αυτού. Ανήγγειλε προς τον λαόν αυτού την δύναμιν των έργων αυτού, διά να δώση εις αυτούς κληρονομίαν εθνών.

Ψαλμός 115: 11-16: Οι φοβούμενοι τον Κύριον ήλπισαν επί Κύριον• αυτός είναι βοηθός και ασπίς αυτών. Ο Κύριος μας ενεθυμήθη• θέλει ευλογεί, θέλει ευλογεί τον οίκον Ισραήλ• θέλει ευλογεί τον οίκον Ααρών.
Θέλει ευλογεί τους φοβουμένους τον Κύριον, τους μικρούς μετά των μεγάλων.
Ο Κύριος θέλει αυξήσει υμάς, υμάς και τα τέκνα υμών.
Σεις είσθε οι ευλογημένοι του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανόν και την γην. Οι ουρανοί των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων.

Ψαλμός 118.25: Ω Κύριε, σώσον, δέομαι• ω Κύριε, ευόδωσον, δέομαι.

Ψαλμός 119.58: Παρεκάλεσα το πρόσωπόν σου εν όλη καρδία• ελέησόν με κατά τον λόγον σου.

Ψαλμός 122.6: Ζητείτε την ειρήνην της Ιερουσαλήμ• ας ευτυχώσιν οι αγαπώντές σε.

4 σχόλια:

 1. Είμαι καινούργια στον ιστότοπο αυτό και χαίρομαι πραγματικά που μπορώ να βρω απαντήσεις σε αρκετά ζητήματα που με απασχολουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το λιβάνι υποταγής για έναν εχθρό που με πείραξε πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Να'σαι καλά κοπέλα μου!
  Ναι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Στείλε μου e-mail ή κάλεσέ με στο 6938830401 να μιλήσουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή