Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Ψαλμοί για άνοιγμα δρόμου

Ψαλμός 16.11: Εφανέρωσας εις εμέ την οδόν της ζωής· χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπόν σου· τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου.
Ψαλμός 23.3: Την ψυχήν μου επέστρεψεν, ωδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού.
Ψαλμός 25.4: Δείξον μοι, Κύριε, τας οδούς σου· δίδαξόν με τα βήματά σου.Ψαλμός 25.10: Πάσαι αι οδοί του Κυρίου είναι έλεος και αλήθεια εις τους φυλάττοντας την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού.
Ψαλμός 119.35: Οδήγησόν με εις την οδόν των προσταγμάτων σου· διότι ευφραίνομαι εις αυτήν.
Ψαλμός 119.105: Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου. 

Ολόκληρος ο ψαλμός 65.

Σε προσμένει ύμνος, Θεέ, εν Σιών· και εις σε θέλει αποδοθή η ευχή.
Ω ακούων προσευχήν, εις σε θέλει έρχεσθαι πάσα σαρξ.
Λόγοι ανομίας υπερίσχυσαν κατ' εμού· συ θέλεις καθαρίσει τας παραβάσεις ημών.
Μακάριος εκείνος, τον οποίον εξέλεξας και προσέλαβες, διά να κατοική εν ταις αυλαίς σου· θέλομεν χορτασθή από των αγαθών του οίκου σου, του αγίου ναού σου.
Διά τρομερών πραγμάτων μετά δικαιοσύνης θέλεις αποκρίνεσθαι προς ημάς, Θεέ της σωτηρίας ημών, η ελπίς πάντων των περάτων της γης, και των μακράν εν θαλάσση· ο στερεόνων διά της δυνάμεώς σου τα όρη, ο περιεζωσμένος ισχύν· ο κατασιγάζων τον ήχον της θαλάσσης, τον ήχον των κυμάτων αυτής και τον θόρυβον των λαών. και αυτοί οι κατοικούντες τα πέρατα φοβούνται τα σημεία σου· χαροποιείς τας αρχάς της αυγής και της εσπέρας.
Επισκέπτεσαι την γην και ποτίζεις αυτήν· υπερπλουτίζεις αυτήν· ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων· ετοιμάζεις τον σίτον αυτών, επειδή ούτω διέταξας.
Τα αυλάκια αυτής ποτίζεις· εξομαλίζεις τους βώλους αυτής· απαλύνεις αυτήν διά σταλακτής βροχής· ευλογείς τα βλαστήματα αυτής.
Στεφανώνεις το έτος με τα αγαθά σου· και τα ίχνη σου σταλάζουσι πάχος.
Σταλάζουσιν αι βοσκαί της ερήμου και οι λόφοι περιζώνονται χαράν.
Αι πεδιάδες είναι ενδεδυμέναι ποίμνια και αι κοιλάδες εσκεπασμέναι υπό σίτου· αλαλάζουσι και έτι υμνολογούσι.

Τους διαβάζουμε με αυτήν τη σειρά 4 φορές κάθε μέρα ενώ έχουμε αναμμένο ένα πορτοκαλί κερί. Για μεγαλύτερη δύναμη μπορούμε να αλείψουμε το κερί με το έλαιο Van Van που είναι για άνοιγμα δρόμου και τύχης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου