Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Ψαλμός 3 για τους πόνους

Ο ψαλμός 3 του Δαυίδ ανακουφίζει από σοβαρούς πονοκεφάλους και πόνους στην πλάτη.
Το άγιο όνομα είναι Αδών που σημαίνει «Κύριε».Εισαγωγική προσευχή:
Αδών (Κύριε) του κόσμου, σε παρακαλώ γίνε ο γιατρός και ο βοηθός μου. Θεράπευσέ με και ανακούφισέ με απ’τον σοβαρό πονοκέφαλο/πόνο στην πλάτη, γιατί μόνο σε σένα μπορώ να βρω βοήθεια, και μόνο σε σένα πρόκειται να βρεθεί η συμβουλή και η δράση. Αμήν! Σελάχ –Σελάχ!

Κύριε, τί επληθύνθησαν οι θλίβοντες με; πολλοί επανίστανται επ΄ εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου• ουκ έστι σωτηρία αυτώ εν τω Θεώ αυτού. Συ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου εί, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επήκουσε μου εξ όρους αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα• εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλω συνεπιτιθεμένων μοι. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου• ότι συ επάταξας πάντας τους εχθραίνοντας μοι ματαίως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί τον λαόν σου η ευλογία σου.

Εκφωνούμε την προσευχή και τον ψαλμό πάνω από ελαιόλαδο (έτσι ώστε η ανάσα μας να πέφτει μέσα στο λάδι) και με αυτό αλείφουμε το κεφάλι ή την πλάτη, καθώς διαβάζουμε πάλι τις προσευχές. Η ανακούφιση θα είναι άμεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου