Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Ψαλμός 5 για να λάβεις χάρη από άτομα στην εξουσία

Ο ψαλμός 5 του Δαυίδ χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε άτομα σε θέση εξουσίας (όπως το αφεντικό μας ή κάποιον κυβερνητικό υπάλληλο), για να έχουμε την εύνοιά τους. Είναι ιδανικός για δικαστικές υποθέσεις, για να αποκτήσουμε την εύνοια του δικαστή.

Το άγιο όνομα είναι Χανανγιάχ που σημαίνει «ο ελεήμων Θεός».

Εισαγωγική προσευχή:
Δείξε έλεος προς εμένα τον/την τάδε γέννα της τάδε,
για τη χάρη του σπουδαίου, λατρευτού και αγίου ονόματός σου. Χανανγιάχ, στρέψε την καρδιά του... (πχ. δικαστή) υπέρ μου και ευδόκησε ώστε να με αντιμετωπίσει με εύνοια. Αμήν! Σελάχ!

Τα ρήματα μου ενώτισαι, Κύριε, σύνες της κραυγής μου. Πρόσχες τη φωνή της δεήσεως μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου• ότι προς σε προσεύξομαι, Κύριε. Το πρωί εισακούση της φωνής μου• το πρωί παραστήσομαι σοι και επόψει με• ότι ουχί Θεός θέλων ανομίαν συ ει. Ου παροικήσει σοι πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμίσησας πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν• απολείς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιον βδελύσσεται Κύριος. Εγώ δε εν τω πλήθει του ελέους σου εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναόν άγιον σου εν φόβω σου. Κύριε, οδήγησον με εν τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιον σου την οδόν μου. Ότι ουκ έστιν εν τω στόματι αυτών αλήθεια• η καρδία αυτών ματαία. Τάφος ανεωγμένος ο λάρυγξ αυτών, ταις γλώσσαις αυτών εδολιούσαν• κρίνον αυτούς, ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλιών αυτών• κατά το πλήθος των ασεβειών αυτών έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε, Κύριε. Και ευφρανθείησαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε• εις αιώνα αγαλλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτοίς και καυχήσονται εν σοι πάντες οι αγαπώντες το όνομα σου. Ότι συ ευλογήσεις δίκαιον• Κύριε ως όπλω ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς.

Διάβασε την προσευχή με τον ψαλμό τρεις φορές στην ανατολή του ήλιου και τρεις φορές στη δύση του ήλιου, πάνω από ελαιόλαδο. Αυτό θα το κάνεις μια μέρα πριν συναντήσεις το άτομο. Όταν είναι να του μιλήσεις, με το λάδι άλειψε το πρόσωπο, τα χέρια σου και τα πόδια σου, και καθώς αλείφεσαι να λες την παραπάνω προσευχή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου