Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Λύσιμο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ με μαχαίρι στο όνομά του

Αυτό το λύσιμο είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια σε μερικά φόρουμ αλλά αποφάσισα να το περάσω ελαφρώς παραλλαγμένο όπως το κάνω εγώ. Επίσης υπήρχε ένα λάθος στο όνομα του Τετραγράμματον (έλεγε Γιώντ αντί Γιώδ, Βάου αντί Βαβ, Αντωνάι αντί Αδωνάι), και ο συγγραφέας αναφέρει στο τέλος να σβήσουμε τα κεριά με το δάχτυλο (και μετά τί;), εγώ τα αφήνω να καούν τελείως και τα πετάω στη θάλασσα όπως τα περισσότερα λυσίματα. Είναι πραγματικά πολύ δυνατό και θα αισθανθείτε αμέσως τη διαφορά. Ακόμα καλύτερα αν γίνει σε τρεις φορές συνολικά σε τρεις μήνες.
Μπορείτε να το κάνετε Κυριακή (ημέρα του Μιχαήλ) σε χάση.

Υλικά:
●3 λευκά κεριά
●ένα καινούριο μαχαίρι με λευκή λαβή, στην οποία θα έχετε γράψει και από τις δύο πλευρές το όνομα ΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ (κατά προτίμηση με μπλε μαρκαδόρο)
Έλαιο Αρχάγγελου Μιχαήλ ή έλαιο λυσίματος
Θυμίαμα Αρχάγγελου Μιχαήλ ή θυμίαμα λυσίματος
●μια εικόνα του Αρχάγγελου
●ψαλτήρι

Άλειψε τα κεριά με το έλαιο και τοποθέτησέ τα στο Βωμό σε σχήμα όρθιου τριγώνου. Στο κέντρο θα βρίσκεται το μαχαίρι μαζί με την εικόνα του Μιχαήλ. Άναψε το θυμίαμα, άναψε τα κεριά και πες 3 φορές:

Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι Άγγελοι Αυτού,

δυνατοί ισχυροί που κάνουν τον Λόγο Αυτού.
Ευλογείτε τον Κύριο Αδωνάι πάντες οι Άγγελοι Αυτού.
Πνεύματα πυρός έμπροσθεν του θρόνου
ευλογείτε τον Κύριο Ηλί πάντες οι Δυνάμεις και Εξουσίες Αυτού.
Οι εκ της ουρανίας Σιών ανυψώνοντες ξίφη
προς Δόξαν Κυρίου πύρινες φλόγες και λειτουργοί παρασταθείτε
μαζί μου αυτήν τη στιγμή εν ονόματι Κυρίου. 

Τώρα διάβασε τον ψαλμό 35 (ψαλμός λυσίματος):


Δίκασον, Κύριε, τους δικαζομένους μετ' εμού· πολέμησον τους πολεμούντάς με.

Ανάλαβε όπλον και ασπίδα και ανάστηθι εις βοήθειάν μου. Και δράξον το δόρυ και σύγκλεισον την οδόν των καταδιωκόντων με· ειπέ εις την ψυχήν μου, Εγώ είμαι η σωτηρία σου. Ας αισχυνθώσι και ας εντραπώσιν οι ζητούντες την ψυχήν μου· ας στραφώσιν εις τα οπίσω και ας αισχυνθώσιν οι βουλευόμενοι το κακόν μου. Ας ήναι ως λεπτόν άχυρον κατά πρόσωπον ανέμου, και άγγελος Κυρίου ας διώκη αυτούς. Ας ήναι η οδός αυτών σκότος και ολίσθημα, και άγγελος Κυρίου ας καταδιώκη αυτούς. Διότι αναιτίως έκρυψαν δι' εμέ την παγίδα αυτών εν λάκκω· αναιτίως έσκαψαν αυτόν διά την ψυχήν μου. Ας έλθη επ' αυτόν όλεθρος απροσδόκητος· και η παγίς αυτού, την οποίαν έκρυψεν, ας συλλάβη αυτόν· ας πέση εις αυτήν εν ολέθρω. Η δε ψυχή μου θέλει αγάλλεσθαι εις τον Κύριον, θέλει χαίρει εις την σωτηρίαν αυτού. Πάντα τα οστά μου θέλουσιν ειπεί, Κύριε, τις όμοιός σου, όστις ελευθερόνεις τον πτωχόν από του ισχυροτέρου αυτού, και τον πτωχόν και τον πένητα από του διαρπάζοντος αυτόν; Σηκωθέντες μάρτυρες άδικοι, με ηρώτων περί πραγμάτων, τα οποία εγώ δεν ήξευρον· Ανταπέδωκαν εις εμέ κακόν αντί καλού· στέρησιν εις την ψυχήν μου. Εγώ δε, ότε αυτοί ήσαν εν θλίψει, ενεδυόμην σάκκον· εταπείνωσα εν νηστεία την ψυχήν μου· και η προσευχή μου επέστρεφεν εις τον κόλπον μου. Εφερόμην ως προς φίλον, ως προς αδελφόν μου· έκυπτον σκυθρωπάζων, ως ο πενθών διά την μητέρα αυτού.
Αλλ' αυτοί εχάρησαν διά την συμφοράν μου και συνήχθησαν· συνήχθησαν εναντίον μου οι χαμερπείς, και εγώ δεν ήξευρον· με εξέσχιζον και δεν έπαυον·
Μετά υποκριτικών χλευαστών εν συμποσίοις έτριζον κατ' εμού τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε θέλεις ιδεί; ελευθέρωσον την ψυχήν μου από του ολέθρου αυτών, την μεμονωμένην μου εκ των λεόντων. Εγώ θέλω σε υμνεί εν μεγάλη συνάξει· μεταξύ πολυαρίθμου λαού θέλω σε υμνεί. Ας μη χαρώσιν επ' εμέ οι εχθρευόμενοί με αδίκως· οι μισούντές με αναιτίως ας μη νεύωσι με τους οφθαλμούς. Διότι δεν ελάλουν ειρήνην, αλλά εμελέτων δόλους κατά των ησυχαζόντων επί της γής· και επλάτυναν κατ' εμού το στόμα αυτών, Λέγοντες, Εύγε, εύγε· είδεν ο οφθαλμός ημών. Είδες, Κύριε· μη σιωπήσης· Κύριε, μη απομακρυνθής απ' εμού. Εγέρθητι και εξύπνησον διά την κρίσιν μου, Θεέ μου και Κύριέ μου, διά την δίκην μου. Κρίνόν με, Κύριε ο Θεός μου, κατά την δικαιοσύνην σου, και ας μη χαρώσιν επ' εμέ. Ας μη είπωσιν εν ταις καρδίαις αυτών, Εύγε, ψυχή ημών. μηδέ ας είπωσι, Κατεπίομεν αυτόν. Ας αισχυνθώσι και ας εντραπώσιν ομού οι επιχαίροντες εις το κακόν μου· ας ενδυθώσιν εντροπήν και όνειδος οι μεγαλαυχούντες κατ' εμού. Ας ευφρανθώσι και ας χαρώσιν οι θέλοντες την δικαιοσύνην μου· και διαπαντός ας λέγωσιν, Ας μεγαλυνθή ο Κύριος, όστις θέλει την ειρήνην του δούλου αυτού. Και η γλώσσα μου θέλει μελετά την δικαιοσύνην σου και τον έπαινόν σου όλην την ημέραν.

Τώρα θα πάρεις το μαχαίρι, και σε καθένα απ'τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα (νοητά στον αέρα) θα χαράξεις έναν σταυρό ως εξής: πρώτα θα σχηματίσεις το κάθετο σκέλος αργά, από πάνω προς τα κάτω, ενώ οραματίζεσαι ότι είναι φτιαγμένο από λευκό φωτεινό φως. Τον ίδιο οραματισμό θα κάνεις και για το οριζόντιο σκέλος, το οποίο θα σχηματίσεις αργά.

Στη συνέχεια αφού έχεις σχηματίσει το σταυρό, θα φέρεις το μαχαίρι κοντά στο πρόσωπό σου (με προσοχή) και θα πεις:

Τίς ώς ο Θεός; 

Δια της αρχαγγελικής επικλήσεως του Αρχάγγελου Μιχαήλ
πάσες οι εναντίες δυνάμεις να καταστραφούν αυτήν τη στιγμή
κάτω από την πύρινη λάμα του ξίφους του!

Τώρα με μια ξαφνική κίνηση θα στρέψεις το μαχαίρι μπροστά σου (σα να απειλείς κάποιον) και θα πεις: Ο Λόγος Μιχαήλ σας διαλύει!


Αυτή τη διαδικασία (από τον σχηματισμό του σταυρού μέχρι το μαχαίρι) θα την κάνεις για κάθε σημείο του ορίζοντα ξεχωριστά (ανατολή -νότος -δύση -βοράς).


Μετά πες την παρακάτω προσευχή:


Κύριε δίκασε αυτούς που με αδικούν με τη δικαιοσύνη Σου

Κύριε κατάστρεψε τα έργα των ορατών και αοράτων που έρχονται 
εναντίον του δούλου σου..... (το όνομά σου ή για όποιον διαβάζεται η ευχή).
Στείλε Κύριε τους Πύρινους Λειτουργούς σου όπως καταστρέψουν 
κάθε ενάντια δύναμη στο όνομα του Ιησού Χριστού.
Ας στραφούν πίσω και ας πέσουν στις παγίδες που έστησαν εναντίον μου/του... (όνομα).
Στο όνομα του ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΝ: Γιώδ, Χε, Βαβ, Χε, ο... (όνομα) είναι ελεύθερος.
Απ'αυτήν την ώρα κάθε έργο των αρνητικών δυνάμεων αυτήν τη στιγμή 
καταργείται και διασκορπίζεται σαν καπνός στον αέρα 
στο όνομα του Αρχάγγελου Μιχαήλ -τις ως ο Θεός.
Αμην, αμήν, αμήν.

Ακολουθεί ο ψαλμός 91 (ψαλμός προστασίας):


Ο κατοικών υπό την σκέπην του Υψίστου υπό την σκιάν του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Θέλω λέγει προς τον Κύριον, Συ είσαι καταφυγή μου και φρούριόν μου· Θεός μου· επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Με τα πτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει, και υπό τας πτέρυγας αυτού θέλεις είσθαι ασφαλής· η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπίς. Δεν θέλεις φοβείσθαι από φόβου νυκτερινού, την ημέραν από βέλους πετωμένου. Από θανατικού, το οποίον περιπατεί εν σκότει· από ολέθρου, όστις ερημόνει εν μεσημβρία· Χιλιάς θέλει πίπτει εξ αριστερών σου και μυριάς εκ δεξιών σου· πλην εις σε δεν θέλει πλησιάζει. Μόνον με τους οφθαλμούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει των ασεβών την ανταπόδοσιν.

Επειδή συ τον Κύριον, την ελπίδα μου, τον Ύψιστον έκαμες καταφύγιόν σου, δεν θέλει συμβαίνει εις σε κακόν, και μάστιξ δεν θέλει πλησιάζει εις την σκηνήν σου.
Διότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περί σου, διά να σε διαφυλάττωσιν εν πάσαις ταις οδοίς σου. Θέλουσι σε σηκόνει επί των χειρών αυτών, διά να μη προσκόψης προς λίθον τον πόδα σου. Θέλεις πατήσει επί λέοντα και επί ασπίδα· θέλεις καταπατήσει σκύμνον και δράκοντα. Επειδή έθεσεν εις εμέ την αγάπην αυτού, διά τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν· θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείσθαι, και θέλω εισακούει αυτού· μετ' αυτού θέλω είσθαι εν θλίψει· θέλω λυτρόνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει εις αυτόν την σωτηρίαν μου.

Έπειτα θα στραφείς μπροστά στα κεριά και θα πεις 3 φορές:


Με τη δύναμη του αστρικού σταυρού

με την εξουσία του Αρχάγγελου Μιχαήλ
με τη δύναμη των Πύρινων Λειτουργών
καταργώ κάθε εξουσία σας πάνω από μένα την/τον... 
Το πύρινο ξίφος να σας κάψει
η ρομφαία να σας διαλύσει
οι άγιοι Άγγελοι να σας διώξουν.
Αμήν, αμήν, αμήν.

Άφησε τα κεριά και το λιβάνι να καούν τελείως. Τα υπολείμματά τους θα τα πετάξεις στη θάλασσα.

Όταν διαβάσουμε τον ψαλμό 35 στο σημείο που λέει Δικασον Κύριε....... τους πολεμούντας με... μπορούμε να προσθέσουμε το όνομα αυτού ή εκείνων που μας κάνουν μάγια, προσοχή όμως να είμαστε απόλυτα βέβαιοι!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου